Joop Scherpenzeel

Jaarlijks wordt ruim driekwart van ons nationale sportbudget door de lokale overheid geïnvesteerd in de instandhouding en realisatie van sportaccommodaties. In hun accommodatiebeleid streven gemeenten naar een goede balans waarin sport als middel en als doel optimaal tot zijn recht komt. De traditionele rol en verwachtingen van de gemeente en sportverenigingen veranderen; nieuwe partners doen hun intrede en de organisatiestructuur breidt zich uit. Beoogd effect van een stijgende (sport-)participatie is een verhoging van het maatschappelijk rendement; zowel sociaal als economisch. Intensivering van het (mede-)gebruik van sportaccommodaties biedt uiteraard ook exploitatiekansen. Veranderende beleids- en beheeraspecten dienen daarbij doorlopend op elkaar te worden afgestemd.

Als actief sportbeoefenaar ben ik intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een optimaal sportklimaat. Als adviseur, projectleider en procesmanager begeleid ik gemeenten bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van maatschappelijk vastgoed in het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder. Begrippen als vraaggericht, efficiënt, multifunctioneel en duurzaam staan daarbij centraal. Ik beschik daarvoor over een gedegen economisch-administratieve basis en een sociaal-culturele focus. Opdrachtgevers en collega’s typeren mij als analytisch, pragmatisch en communicatief vaardig op alle niveaus. Mijn belangrijkste werkgebieden zijn audits en benchmarks, exploitatie- en organisatieanalyses, behoefte- en haalbaarheidsstudies, tarieven- en subsidiestelsels, reorganisatie- en verzelfstandigingsprocessen.

Tien organisatieadvies is aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en levert als lid van de bedrijvencommissie en de commissie sport en maatschappij een bijdrage aan de doelstellingen van de VSG.