Projecten Onderwijs

Het Platform Beroepsonderwijs
• Procesmanagement in het kader van Het Innovatiearrangement.
• Faciliteren van masterclasses Kennistransfer (‘Vermogen tot Vernieuwen’) binnen het MBO.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• Ondersteuning bij de aanvraag van nieuwe lectoraten.
• Doelmatigheidsonderzoeken.

Programmamanager jeugd en zorg Gemeente Utrecht
Beleidsontwikkeling en aansturing van de uitvoering op het gebied van CJG, signalering en toeleiding complexe problematiek, aanpak multiproblemgezinnen (wrap around care), transitie jeugdzorg.

Kwartiermaker doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin Zwijndrecht
Ontwikkelen en begeleiden inrichting casusoverleg afstemming tussen verschillende jeugdketens, lokaal organiseren integrale jeugdgezondheidszorg, inhoud geven aan afspraken rondom sluitende zorgstructuur zoals Zorg voor Jeugd, buitenschools zorgadviesteam.

Programmamanager Jeugd gemeente Dordrecht
Aansturen en doorontwikkelen van het programma jeugd met o.a. de aandachtsgebieden cirkels voor jeugd en gezin, ontwikkeling integrale aanpak risicojeugd, herpositionering schoolmaatschappelijk werk.

REA College Hoensbroek
Positioneringsonderzoek in het kader van de Wet Werken naar Vermogen; ontwikkelen van een regionaal strategisch plan ter voorbereiding op de veranderingen rondom scholing, werk en inkomen.

Sectorhoofd Onderwijs, Jeugd en Gezin Eindhoven
Inrichten en aansturen van team verantwoordelijk voor o.a. onderwijshuisvesting, CJG, Leerplicht en RMC, jeugdbeleid.

Training en coaching
Teambuilding team leerplicht gemeente Amsterdam, teambuilding afdeling Mens en Middelen gemeente Rotterdam, afdelingshoofd Kamer van Koophandel.

ROC van Twente
Interim HR-adviseur: ondersteuning en advisering bij de opzet van een nieuwe opleiding en de consequenties daarvan voor personeel en organisatie.

Hogeschool Van Hall Larenstein
Interim functievervulling financieel controller.

Gemeente Lingewaal
Onderzoek toekomstscenario´s Peuterwerk.

Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Projectleider selectie en aanschaf nieuw financieel en inkooppakket.

Onderwijsraad
• Onderzoek in het kader van adviestrajecten rond private betrokkenheid en financiering binnen het publieke onderwijsbestel, de ‘school als kennisonderneming’, stimulansen voor onderwijsinnovatie en het ‘stapelen van maatschappelijke verwachtingen’ in het onderwijs.
• Evaluatie Onderwijsraad 2009-2012.

Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen)
Onderzoek en advies met betrekking tot HRM vraagstukken in het hoger onderwijs.

Landelijk Platform Technocentra
• Evaluaties en begeleiding bij het opzetten van effectmetingen.
• Brede evaluatie van het Landelijk Platform Technocentra als ‘lerend netwerk’.

Platform Bèta Techniek
Onderzoek en advies rond verschillende thema’s onder de ‘Bèta Techniek agenda’

Kennisalliantie Zuid Holland
Begeleiden van management en team: van ‘projectmatig werken’ naar ‘programmatisch werken’.

Gemeente Amsterdam
Begeleiding teams Leerplicht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, teamontwikkeling en teambuilding.

Deltion College, Zwolle
Organisatieadvies voorlichtingsfunctie, positionering Studentenzaken, advies financiële portefeuille op directie- en bestuurlijk niveau en werkdrukonderzoek bij de afdeling HRM.

Fontys Hogescholen
Strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling management en directie FLOT. Teamontwikkeling diverse teams FLOT. Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling PABO Tilburg.

Hanzehogeschool Groningen
• Doelmatigheidsonderzoeken en adviestrajecten met betrekking tot nieuw onderwijsaanbod.
• Onderzoek en advies met betrekking tot HRM-vraagstukken in het hoger onderwijs.

ROC Mondriaan
Ontwikkelen van methodiek en faciliteren van proces rond ‘de veilige school’.

TechniekTalent.nu
Moderator binnen het project TechNet.