Projecten Openbaar bestuur

Intergemeentelijke samenwerking
Projectleider/kwartiermaker Intergemeentelijke Samenwerking, diverse regio’s (w.o. Arnhem, Eindhoven, Dordrecht).

Regio Arnhem G12
Regionaal secretaris decentralisaties Sociaal Domein regio Arnhem.

Regionalisering Brandweer
• Projectleider Vorming Brandweer IJsselland (Veiligheidsregio, regionalisering).
• Projectleider Financiën bij vorming Brandweer IJsselland.

Manager P&O
Hoofd ad interim afdeling Personeel & Organisatie gemeenten Eindhoven, Helmond, Nijmegen / provincies Overijssel, Noord-Brabant.

Strategie en kerntaken
Strategie en kerntaken diverse gemeenten.

Procesbegeleider ‘heisessies’
Werkbijeenkomsten Colleges van B&W & directie- en managementteams.

Organisatiedoorlichting en -ontwikkeling
Doorlichting en ontwikkeling bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

HRM
• Strategische personeelsplanning, diverse gemeenten.
• Doorlichting afdeling P&O / opstellen HRM-Agenda, diverse gemeenten.

Directiefuncties
• Gemeentesecretaris ad interim.
• Directeur ad interim ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke domein publieke sector.

Gemeente Rotterdam
• Begeleiding directie en managementteam Sport en Recreatie, strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling diverse teams.
• Tweedaagse training gericht op teamontwikkeling met als doel de samenwerking en communicatie binnen het team te verbeteren.

Gemeente Heumen
Begeleiding van het Managementteam in het formuleren van hun visie op leidinggeven en de betekenis daarvan voor een Management Developmentprogramma.

Gemeente Arnhem
• Training voor leidinggevenden ter ondersteuning van de invoering van competentiemanagement.
• Begeleiding Directie- en Managementteam. Leiderschap, professionalisering teams.

Gemeente Helmond
• Interim P&O-adviseur.
• Interim P&O-beleidsadviseur: ontwikkeling en implementatie strategisch HRM-beleid en strategische personeelsplanning.

Gemeente Best
• Ontwikkeling strategisch personeelsplan ter ondersteuning van de sturing op de formatie.
• Ontwikkelen mobiliteitsbeleid.

Gemeente Ede
Advisering ten aanzien van flexibel belonen en P&O-gesprekscyclus.

Gemeente Lingewaard
• Ontwikkelprogramma ‘excellent adviseren’ voor interne adviseurs. Adviesrollen en –vaardigheden. Management Developmentprogramma voor directie en teamleiders.
• Interim beleidsadviseur P&O.

Gemeente Venlo
Doorlichting P&O / P&O-dienstverlening.

Coachingstrajecten bij diverse gemeenten
Coaching op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanvraagstukken.

Gemeente Nijmegen
• Training en coaching rond thema’s feedback geven en ontvangen, aanspreken op gedrag, adviesvaardigheden.
• Oriëntatietrainingen leidinggeven, begeleiden intervisiegroepen, diverse trainingen persoonlijke effectiviteit.
• Organisatiebrede krachtenveldanalyse met accent op externe actoren. Workshop leidinggevend kader.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
‘De gemeente komt u tegemoet’: begeleiding van een cultuur-/veranderingstraject ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Veranderingen betroffen zowel de inhoud van het proces als de houding en het gedrag van medewerkers en leidinggevenden.

Gemeente Overbetuwe
Interim sr. beleidsmedewerker P&O / projectleider reorganisatie.

Gemeente Smallingerland
Toekomstvisie en scenario´s voor huisvesting Centrum voor de Kunsten De Meldij.
Profiel, strategie en huisvesting.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Onderzoek naar de haalbaarheid en het bevorderen van zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden.
• Onderzoek naar het functioneren van het bestaande certificatiestelsel voor arbeidsomstandigheden voorafgaand aan de stelselwijziging voor certificatie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Moderator binnen het traject ‘Beter Werken in het Openbaar Bestuur’.

Gemeente Noordoostpolder
Opstellen businesscase cultuurbedrijf.

Gemeente Lingewaal
• Begeleiden strategische kerntakendiscussie.
• Uitwerken financiële vertaling toekomstvisie.
• Onderzoek toekomstscenario´s Peuterwerk.

Gemeente Geertruidenberg
Doorlichten en opstellen toekomstvisie gemeentelijke Buitendienst.

Gemeente Leeuwarderadeel
Onderzoek naar toekomstige organisatie- en managementstructuur.

Gemeente Meppel
Procesbegeleiding bezuinigingsoperatie / heroverwegingen.

Bij een grote publieke organisatie
Interim-management van een organisatieonderdeel met als doel het doorvoeren van structurele veranderingen in werkwijze en structuur.

Ministerie van OCW
Onderzoek en advies rond verschillende vraagstukken in onderwijsland en interne cultuurtrajecten binnen OCW. Procesbegeleiding rond interactieve beleidsvoering.

Provincie Groningen
Onderzoek en advies met betrekking tot het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs (problematiek rond zwakke en zeer zwakke basisscholen).

Provincie Zuid Holland
Onderzoek en advies met betrekking tot ouderparticipatie in het basisonderwijs.

Gemeente Den Haag
Onderzoek naar het economisch potentieel van de veiligheidssector in de regio Den Haag.

Gemeente Zeist
Begeleiding, training en coaching bij ‘interactieve beleidsvoering’.

Gemeente Amsterdam
Begeleiding teams Leerplicht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, teamontwikkeling en teambuilding.

Gemeente Culemborg
Organisatiebreed onderzoek naar ervaren werkdruk, advies en workshops.

Gemeente Veere
Organisatiebreed management developmenttraject voor afdelingshoofden en directie.

Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
Begeleiding directie- en managementteam. Leiderschapsontwikkeling.

Programmamanager jeugd en zorg Gemeente Utrecht
Beleidsontwikkeling en aansturing van de uitvoering op het gebied van CJG, signalering en toeleiding complexe problematiek, aanpak multiproblemgezinnen (wrap around care), transitie jeugdzorg.

Programmamanager Jeugd gemeente Dordrecht
Aansturen en doorontwikkelen van het programma jeugd met o.a. de aandachtsgebieden cirkels voor jeugd en gezin, ontwikkeling integrale aanpak risicojeugd, herpositionering schoolmaatschappelijk werk.

Sectorhoofd Onderwijs, Jeugd en Gezin Eindhoven
Inrichten en aansturen van team verantwoordelijk voor o.a. onderwijshuisvesting, CJG, Leerplicht en RMC, jeugdbeleid.

Training en coaching
Teambuilding team leerplicht gemeente Amsterdam, teambuilding afdeling Mens en Middelen gemeente Rotterdam, afdelingshoofd Kamer van Koophandel.

Leiderschapsontwikkeling
Gemeente Veere, gemeente Enschede, gemeente Rotterdam, Thuiszorg Noord-Limburg (nu Proteion), Training en coaching afdeling Mens en Middelen gemeente Rotterdam.