Projecten Ine de Leeuw

Gemeente Leeuwarderadeel – Managementontwikkelprogramma
Op 1 januari 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel samengevoegd met de gemeente Leeuwarden. Dit betekent een grote verandering voor de organisatie en vraagt flinke inspanningen van management en medewerkers. Het management staat voor de taak om de veranderende organisatie effectief aan te sturen en de doorontwikkeling ter hand te nemen naar de nieuwe situatie toe. Ik ondersteun het management en – op onderdelen het College van burgemeester en wethouders – in dit veranderproces, op zowel collectief als individueel niveau.

Van Abbemuseum – Organisatieontwikkeling
Het Van Abbemuseum staat aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode en zet daarmee in de doorontwikkeling van de organisatie een volgende stap. Aan mij is gevraagd het team in de volle breedte van de organisatie te begeleiden in deze doorontwikkeling, door middel van individuele en collectieve begeleiding on-the-job. Gewenst resultaat is een team dat in staat is effectief en resultaatgericht te opereren in een veranderende context, zowel intern als extern.

Gemeente Heumen – MT-ontwikkelprogramma
Het managementteam van de gemeente Heumen heeft mij gevraagd hen te begeleiden in hun leiderschapsontwikkeling. Vier thema’s vormen de basis voor het programma: benutten van de kracht van het collectief, versterken van het strategisch vermogen, ontwikkelen van interactievaardigheden en versterken van de regisserende kracht.

Gemeente Berg en Dal – Teamontwikkeling
Na de gemeentelijke fusie van de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn heeft de nieuwe gemeente – Berg en Dal – ge├»nvesteerd in een aantal samengevoegde teams uit de verschillende organisaties, te weten Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en Cluster Ruimte. Het programma dat ik daarvoor heb ontworpen en begeleid was gericht op nadere kennismaking, kennen en benutten van kennis, ervaring en kwaliteiten binnen het team, inzichten in groepsdynamiek en onderliggende mechanismen, en het stimuleren van een ‘lerende attitude’.

Gezinshuis.com – Professionalisering team
Gezinshuis.com werkt volgens een franchiseformule samen met gezinshuizen, die zij binnen de vastgestelde kaders ondersteunen en begeleiden. Ik heb de accountmanagers en de formulemanagers begeleid in een ontwikkelprogramma dat gericht was op het ‘zakelijk begeleiden’ van de franchisenemers. Met als onderliggende vraag: hoe zien wij onze rol en hoe kunnen we die rol volop vervullen in het totale krachtenveld waarbinnen we functioneren?

Museum Het Valkhof – Teamontwikkeling
Met het gehele team van Museum Het Valkhof is een teamontwikkelprogramma gemaakt en uitgevoerd, gericht op het herijken van de gemeenschappelijke doelen, het formuleren van het streefbeeld voor de komende periode, (weer) opbouwen van vertrouwen en de verbetering van de onderlinge samenhang en samenwerking. Medewerkers en management hadden een actieve rol in ontwerp, voorbereiding en uitvoering.