Projecten Petra Smeets

Regio Arnhem G12
Regionaal secretaris decentralisaties Sociaal Domein regio Arnhem.

Humanitas Rotterdam V&V
Transitiemanagement op 2 locaties richting zelfstandige en bedrijfsmatig functionerende (management)teams volgens de Humanitas-kernwaarden.

Slachtofferhulp Nederland
• Nulmeting kwaliteit: onderzoek naar de sterke en de te ontwikkelen punten van de organisatie ten behoeve van een kwaliteitsmanagementsysteem.
• Ontwikkeling van een dienstverleningsmodel.
• Implementatiebegeleiding primaire dienstverleningsprocessen.

Stichting de Waterheuvel Amsterdam
Begeleiding van het project Implementatie Transitional Employment, gericht op arbeidsintegratie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Programmamanager jeugd en zorg Gemeente Utrecht
Beleidsontwikkeling en aansturing van de uitvoering op het gebied van CJG, signalering en toeleiding complexe problematiek, aanpak multiproblemgezinnen (wrap around care), transitie jeugdzorg.

Kwartiermaker doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin Zwijndrecht
Ontwikkelen en begeleiden inrichting casusoverleg afstemming tussen verschillende jeugdketens, lokaal organiseren integrale jeugdgezondheidszorg, inhoud geven aan afspraken rondom sluitende zorgstructuur zoals Zorg voor Jeugd, buitenschools zorgadviesteam.

Programmamanager Jeugd gemeente Dordrecht
Aansturen en doorontwikkelen van het programma jeugd met o.a. de aandachtsgebieden cirkels voor jeugd en gezin, ontwikkeling integrale aanpak risicojeugd, herpositionering schoolmaatschappelijk werk.

REA College Hoensbroek
Positioneringsonderzoek in het kader van de Wet Werken naar Vermogen; ontwikkelen van een regionaal strategisch plan ter voorbereiding op de veranderingen rondom scholing, werk en inkomen.

Gemeente Leeuwarderadeel
Onderzoek naar toekomstige organisatie- en managementstructuur.

Sectorhoofd Onderwijs, Jeugd en Gezin Eindhoven
Inrichten en aansturen van team verantwoordelijk voor o.a. onderwijshuisvesting, CJG, Leerplicht en RMC, jeugdbeleid.

Gemeente Culemborg
Organisatiebreed onderzoek naar ervaren werkdruk, advies en workshops.

Training en coaching
Teambuilding team leerplicht gemeente Amsterdam, teambuilding afdeling Mens en Middelen gemeente Rotterdam, afdelingshoofd Kamer van Koophandel.

Leiderschapsontwikkeling
Gemeente Veere, gemeente Enschede, gemeente Rotterdam, Thuiszorg Noord-Limburg (nu Proteion), Training en coaching afdeling Mens en Middelen gemeente Rotterdam.